Praktisk

alkoholbehandleren.dk

Alkoholbehandleren.dk

 

AFKLARING

 

Kort og gratis

uforpligtende

forsamtale pr. tlf.

 

OPSTART

 

Kortlægningssamtale

eller

Tre afklarende samtaler

 

FORLØB

 

Forløb i konceptet struktureret

tilbagefaldsforebyggelse.

 

TILVALG

 

Kost, motion, eksistens,

afspænding og mindfulness.

Karrierecoaching og jobsøgning.

Personprofiler og test.

 

EFTERVÆRN

 

Fx tre gange efterbehandling

i de første 90 dage

efter den primære behandling.

 

PÅRØRENDE

 

Pårørendesamtaler

Parterapi og familieterapi

Voksne børn af alkoholikere

Praktisk

 

Basiskoncept

 

Der er mulighed for at købe et basiskoncept til en særlig fordelagtig pris. Basiskonceptet passer til 90% af Alkoholbehandlerens klienter samtidig med at det finjusteres til den enkeltes behov efter opstart. Det kan du læse mere om på forsiden. Derudover kan der sammenstykkes et helt individuelt program og løbende foretages tilkøb efter behov.

 

Produktoversigt

 

Til den afhængige (drikkende):

 

- Kortlægningssamtale eller kort indledende og afklarende forløb

- Motivationssamtaler og livsstilssamtaler

- Individuelt skræddersyet forløb efter behov

- Kursus eller forløb i struktureret tilbagefaldsforebyggelse

- Life, stress og karriere coaching samt personprofil

- Kostvejledning og motion

- Efterbehandling og telefonkonsultation

 

Til de pårørende og voksne børn af alkoholikere:

 

- Individuelle samtaler og forløb

- Gruppeterapi

- Pårørendesamtaler med den drikkende

- Parterapi og familieterapi

 

Til arbejdspladsen:

 

- Coaching, supervision, workshops og kurser

- Konsulentbistand og alkoholpolitik

Det med småt - betingelser

 

Alkoholbehandleren.dk er en privat virksomhed og et privatbetalt tilbud. Der er ikke overenskomst med Sygesikringen, forsikringsselskaber e.l.

Alkoholbehandleren og terapeuten (herefter terapeuten) tilbyder coaching/ psykoterapi i.f.m. indsigt og ændring af adfærd og vaner omkring alkohol og giver ikke ansvarspådragende råd, stiller ikke diagnoser, tilbyder ikke lægelig eller medicinsk behandling og tager intet ansvar herfor eller for den helbredsmæssige tilstand. Det gælder også i de tilfælde at klienten under samtalerne beder om overvåget (ikke kontrolleret) indtag af fx lægeordineret (og kun lægeordineret medicin) Antabus (hvor klienten samtidig selv indestår for ikke at have alkohol i blodet samt ikke at indtage alkohol i.f.m. medicinen). Terapeuten tager heller ikke ansvar for selvskadende, selvmordstruende, selvmordstruede klienter/ adfærd.

Det forudsættes at du er egnet til terapeutisk-/procesarbejde. Har eller får du symptomer, er eller bliver du syg, smitsom, psykisk ustabil, påvirket, diagnosticeret eller er/ kommer under anden terapi/ behandling evt. medicinsk, bedes du oplyse dette så der kan tages stilling til om arbejdet kan fortsættes/ gennemføres. Terapeuten er da eller ved mistanke, egenhændigt berettiget til at afbryde behandlingen og kontakten for klientens egen regning og risisko. Afbrydelser i øvrigt, behandles ligeledes efter betingelsernes deadlines og betalingskrav. Det forudsættes i øvrigt, her samt ved enhver tvivl, at du selvstændigt har kontaktet læge og at denne står inde for at du deltager i psykoterapeutisk arbejde.

 

Terapeuten er ikke ansvarlig for klientens liv, sundhed, ve og vel. I tilfælde af akut sygdom eller krise kan læge, lægevagt, hospital, psykiatrisk skadestue, social døgnvagt, politi eller diverse telefonrådgivninger som fx Livslinjen kontaktes. Giv løbende feedback til terapeuten omkring reaktioner og forventninger, så du får mest muligt ud af terapien. Samtidig får terapeuten herved størst mulig sandsynlighed for at møde og støtte dig. Inden proces/ dialog/ møde/ aftaleindgåelse er klienten forpligtet til skriftligt at oplyse personlige data, kontaktinformation og relevante helbredsmæssige/ lægelige/ medicinske forhold. Udeladelse heraf inkl. undladelse/ fortielser/ forvrængninger samt mangel på efterkommelse af anvisninger, kan resultere i at forløb sættes på hold/ afbrydes, for klientens regning. Terapeuten kan uforpligtende formidle kontakt til specialister. Dette er ikke at betragte som henvisning. Terapeuten medvirker også gerne ved konferencer og epikriser, mod honorar. Honoraret omfatter i øvrigt ikke arbejde, service og kommunikation mellem møderne, dette kan til enhver tid modregnes efter skøn.

Klienten er til enhver tid selv ansvarlig for tolkninger, reaktioner, beslutninger, kommunikation og handlinger, indenfor såvel som udenfor terapien. Der gives ingen garanti for resultater. Tilbagefald er en del af læringsprocessen og eksponering er både en uundgåelig del af klientens liv og ofte en del af terapien, som i udpræget grad er baseret på læring og tilbagefaldsforebyggelse. Klienten opfordres til ikke at overskride sine egne grænser, i et tempo udover sin selvstøtte. Hvis dette sker, vil terapeuten fortsat søge at hjælpe klienten til mental bevidsthed og i beskytte sig selv. Hvis klienten ikke er i stand til at stoppe denne adfærd og det er synligt samt skadeligt/ truende, kan det resultere i at terapien afbrydes for klientens regning. Det kan desuden betyde opløsning af tavshedspligten og skærpelse af indberetningspligten. Særligt hvis der er børn involveret - Lov om Social Service §154 samt eventuelt Lov om Social Service §153 og underretningsbekendtgørelsen (nr. 1336 af 30/11-07).

En standard konsultationstime er 50 minutter og der arbejdes typisk i konsultationer af 80 minutter. Der er booket/ ordret/ bestilt ved tilsagen og/eller betaling/ overførsel. Senest tre dage inden første møde kan afholdes, bliver deltagerne bedt om at afgive kontaktoplysninger m.v. Afgives disse ikke rettidigt og inden mødet, aflyses mødet i henhold til afbudsreglerne for klientens regning.

 

Pakker d.v.s. klippekort og priser med rabat gælder i tidsrummet tirsdag til torsdag før kl. 1600. Der afregnes senest tre hverdage forud til konto. Konceptet er opbygget som pakker d.v.s. klippekort. Klippekortet er personligt. Der modregnes ikke for ubrugte klip - klippekort, pakker og priser med rabat er ikke omfatte fortrydelsesret/ returret/ tilbagekøbsaftale. Et klippekort er, med mindre at andet er specificeret, gældende for tre uger pr. klip og samlet max. et år fra aftaledato. Møder/ aftaler kan flyttes/ aflyses uden beregning, tre hverdag forud. Flyttes et møde flere gange, klippes der desuagtet for mødet. Ved misligholdelse/ manglende betaling afbrydes terapien. Herefter fremsendes der automatisk rykker inkl. gebyr og renter, hvis der ikke allerede er (forud)betalt. Misligholdes betalingen, går sagen automatisk til eksternt inkassofirma, der sender sagen til retslig inkasso. Alle omkostninger herved, påløber automatisk skyldner. Der kan samtidig indberettes til f.eks. RKI/ Ribers.

Psykoterapi er ikke en momspligtig ydelse, som f.eks. coaching. Ydelser som er momspligtige tillægges moms. Alle priser er, med mindre andet er anført, til private og ekskl. moms. Finansieringen er privat.

 

 

Det er ulovligt og strafbart at kopiere fra dette site og tilhørende kilder m.v. inkl. helt eller delvist at kopiere, distribuere og formidle m.v. varemærker/navne/titler, koncepter, øvelser, værktøjer, metoder, teorier, tekst, modeller, grafik, koder, dokumenter m.v. Det er ligeledes heller ikke tilladt at fotografere, filme, lydoptage, transmittere, formidle o.l. under og fra telefonsamtaler, møder, behandling o.l. Alt indhold er beskyttet af lov om ophavsret og copyright. Du er dog velkommen til at linke til dette site eller at citere indhold med kildeangivelse og hotlink. Alkoholbehandleren.dk er ikke ansvarlig for downloads, filoverførsler, elektronisk korrespondance o.l. Ej heller udveksling af informationer og dokumenter. Alle informationer, oplysninger og korrespondance behandles på samme sikkerhedsniveau som almindelig email og al korrespondance er Alkoholbehandleren.dk's ejendom. Afbud senere end kl. 9 og tre hverdage før møde takseres til 100% af honoraret. Priser med rabat inkl. pakker og klippekort er gældende tre uger pr. klip og er jfr. købe- og aftaleloven ikke omfattet af tilbagekøbsaftale/-betaling. Tilbuddet og informationerne på dette site skal ikke ses som en anbefaling, men som en mulighed og valget er altid dit. Behandlingen inkl. tolkninger, beslutninger og reaktioner er helt på klientens ansvar og risiko samt afhænger direkte af klientens parathed, fokus og indsats. Behandling forudsætter ligeledes at anvisninger efterkommes. Sker dette ikke delvist eller helt, kan møde, behandling eller proces, efter behandlerens egenhændige vurdering, sættes på holdt, aflyses eller helt standses for kundens regning. Alkoholbehandleren.dk yder ikke erstatningsforpligtende (hverken direkte eller indirekte) arbejde og evt. øvrigt erstatningsansvar kan aldrig overstige 50% af honoraret. Evt. tvister afgøres ved Alkoholbehandleren.dk's lov og retsvalg. Alkoholbehandleren.dk er ikke forpligtet til at udtale sig til tredjemand. Coaching/terapi/alkoholbehandling kan ikke erstatte eller tilsidesætte lægelige vurdering, anbefaling og behandling. Ved tvivl, symptomer eller sygdom bør klienten altid kontakte sin læge. Det er klientens ansvar og det forudsættes at klienten og evt. andre deltagere er ædru, raske og smittefri samt egnet for psykoterapi, og at vedrørendes læge kan stå inde herfor.

Alkoholbehandleren © 2010